STATUT

Statut Fundacji Polskiego Handlu

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Polskiego Handlu” zwaną dalej Fundacją ustanowiona przez Polską Izbę Handlu z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka – Notariusz, Beata Otkała – Notariusz, mającej siedzibą w Warszawie  przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35 przez notariusza Beatę Otkała za nr repertorium A Nr 10574/2008 z dnia 30 października 2008 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 tj. ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.
 3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Gospodarki.

§ 5

 1. Teren działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla dobrego i skutecznego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować i podejmować współpracę z fundacjami, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja Polskiego Handlu”.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

 1. Fundacja może ustanawiać własne odznaczenia, wyróżniania i odznaczania osób fizycznych i prawnych wspomagających działalność Fundacji.
 2. Fundacja może nagradzać w inny sposób osoby zasłużone dla realizacji celów Fundacji.

II. Cele Fundacji.

§ 9

Fundacja została powołana w celu:

 1. wspierania działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, a w szczególności rozwój polskiego handlu
 2. finansowania prac badawczych, analiz, opracowań i publicystyki poświęconej problemom rozwoju polskiego handlu.
 3. wspierania inicjatyw na rzecz integracji europejskiej.
 4. ochrony praw konsumentów, promocji produkcji i obrotu ekologiczną żywnością,
 5. prowadzenia działalności charytatywnej.

§ 10

 

 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

1) inicjowanie i zlecanie szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów naukowych podnoszących poziom organizacyjny polskich przedsiębiorstw handlowych;

2) stymulowanie i finansowanie prac badawczych związanych z warunkami funkcjonowania polskich przedsiębiorstw handlowych;

3) udostępnianie wyników prac badawczych organom decyzyjnym, mającym wpływ na tworzenie korzystnych warunków dla działania przedsiębiorstw handlowych oraz produkujących ekologiczną żywność;

4) podejmowanie inicjatyw wspomagających rozwój produkcji ekologicznej żywności, a w szczególności doradztwo i promowanie polskich produktów regionalnych;

5) wspieranie inicjatyw popularyzujących na terenie Polski sprawdzonych w państwach Unii Europejskiej form organizacyjnych Handlu;

6) organizowanie szkoleń o niedochodowym charakterze oraz doradztwa w zakresie ochrony praw konsumentów;

7) uruchomienie technicznego centrum informacyjnego dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu lub produkcji spożywczej;

8) organizowanie i finansowanie imprez publicznych związanych z problematyką polskiego handlu i gospodarki;

9) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób potrzebujących;

10) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

 

2. Działalność określona w punktach 1, 4 i 6 ustępu 1 niniejszego paragrafu może być realizowana zarówno jako działalność odpłatna i działalność nieodpłatna; działalność określona w pozostałych punktach ustępu 1 ma wyłącznie charakter nieodpłatny.

§ 11

Fundacja dla realizacji swoich celów wspierać będzie zbieżne z jej działaniem inicjatywy i działania innych organizacji.

 

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), wymienionych w akcie notarialnym, zawierającym oświadczenie o ustanowieniu Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Fundacja może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji.
 2. dochodów, ze zbiórek i imprez publicznych.
 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 4. dochodów z działalności statutowej odpłatnej.
 5. odpisów od podatku przekazanego w trybie art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. ze zm.).
 6. zbiórek pieniężnych organizowanych na podstawie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz.162 z późn. zm.).

§ 14

 1. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
 2. Przekazujący dotacje, darowizny, spadki lub zapisy mogą zastrzec na jaki cel je przekazują, jednak jedynie w ramach realizowanej przez Fundację działalności pożytku publicznego.

 § 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 16

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji o wartości w ciągu jednego roku równej lub przewyższającej wartość 2000 (dwa tysiące złotych) uzyskują przy ich zgodzie tytuł Dobrodzieja Fundacji.
 2. Tytuł ten przysługiwać będzie także spadkobiercom, po których odziedziczony przez Fundację lub zapisany Fundacji majątek przenosi powyższą wartość, chyba że sprzeciwią się temu spadkobiercy nieuznani za niegodnych dziedziczenia.
 3. Tytuł Dobrodzieja Fundacji ma charakter osobisty.

§ 17

Fundacji zabronione jest:

1.       udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.      przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3.      wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4.      zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

IV. Organizacja i organy Fundacji.

§ 18

 1. Organami Fundacji są:
  a) Zgromadzenie Fundatorów, b) Rada Fundacji, c) Zarząd Fundacji.
 2. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tych organach zwrot uzasadnionych kosztów lub pobierać wynagrodzenie za pracę świadczoną na rzecz Fundacji według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Fundatorów. W odniesieniu do członków Rady Fundacji zwrot kosztów lub wynagrodzenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mogą być wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Nie można łączyć funkcji członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 4. Z wyjątkiem uchwał dotyczących połączenia, likwidacji Fundacji oraz pozostałego po niej majątku wymagających jednomyślności, uchwały i decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organów.
 5. W razie równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego obrad.

§ 19

 1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
 2. Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą zdecydować, że w jego skład wejdą osoby fizyczne lub prawne, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji albo w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
 3. Osoby prawne na Zgromadzeniu reprezentuje osoba mająca ważne do tego celu pełnomocnictwo.

§ 20

 1. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Fundacji.
 2. Kadencja Prezydenta Fundacji wynosi 4 lata.
 3. Prezydent uchwałą Zgromadzenia może być ze swojej funkcji odwołany przed upływem kadencji.
 4. Kadencja Prezydenta wygasa z chwilą rozpoczęcia obrad Zgromadzenia, na którym przewidziane są wybory Prezydenta.
 5. Wybory Prezydenta Fundacji powinny być przeprowadzone na Zgromadzeniu zwołanym nie później niż na 2 tygodnie po upływie kadencji Prezydenta.
 6. Zgromadzeniu Fundatorów przewodniczy Prezydent Fundacji z wyjątkiem Zgromadzeń, na których dokonuje się wyboru Prezydenta, któremu przewodniczy osoba wybrana przez Zgromadzenie.

§ 21

 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, Zarządu, albo 3/5 członków Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno się odbyć co najmniej 2 razy w roku.

§ 22

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.
 2. Uchwalanie zmian statutu Fundacji.
 3. Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji.
 4. Zatwierdzanie rocznych programów działania Fundacji uwzględniających środki na ich realizację.
 5. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd albo Radę Fundacji.
 6. Wytyczanie kierunków rozdziału zgromadzonych środków.
 7. Decydowanie o połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego po niej majątku.

§ 23

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji wedle reguł dotyczących członków Zarządu.
 1. Członkowie Rady Fundacji:

- nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,

- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24

Do kompetencji i zadań Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji;
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
 3. opiniowanie rocznych programów działania Fundacji;
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa;
 6. uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu;
 7. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
 9. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Biura Fundacji.

Celem wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach;

b) uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień;

c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§ 25

Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§ 26

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż 3 razy w roku.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

§ 27

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 28

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Radę Fundacji.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, bądź śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Rade Fundacji następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji;

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu;

c) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;

d) niepełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

e) nienależytego wypełnienia funkcji członka;

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

4. Funkcji członka Zarządu Fundacji nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 30

Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa.

§ 31

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 32

Zarząd:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 2. opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji;
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 6. ustala wielkość zatrudnienia, wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 7. kieruje bieżącą działalności Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej;
 8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia.

§ 33

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub w razie braku możliwości ich złożenia przez Prezesa w jego zastępstwie Wiceprezes Fundacji.

§ 34

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 35

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

§ 36

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu uchwala Rada Fundacji według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 37

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
 2. Wynagrodzenie pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

§ 38

Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji z zastrzeżeniem, że cele powinny być zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 39

Połączenie Fundacji z inną Fundacją może nastąpić pod warunkiem, że Fundacja powstała z połączenia będzie organizacją pożytku publicznego.

§ 40

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

§ 41

Fundacja składa Ministrowi Gospodarki corocznie do 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 42

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.